La nostra demarcació

Girona

El Col.legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya representem els enginyers de l’àmbit industrial, defensem la professió i els seus interessos, la bona praxi de l’enginyeria i en regulem la seva pràctica. Fomentem el progrés de l’enginyeria i despleguem activitats de caràcter tècnic, científic i cultural.

És per aquest motiu que:

  1. Oferim Serveis genuïns que acompanyen a l’enginyer al llarg de la seva trajectòria professional
  2. Construïm Xarxes de relacions professionals de qualitat
  3. Generem reflexió i debat compartint coneixement des d’una Veu comuna
  4. Influïm en positiu en la societat des dels valors que aporta l’enginyeria
  5. Reforcem la Marca de prestigi de la professió projectant la imatge i identitat positiva dels enginyers i promovent el coneixement i la comprensió de l’enginyeria

La demarcació de Girona neix l'any 1952, quan es va estendre territorialment l'Associació/Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb seu a Barcelona, a tot el país.

El seus objectius són vetllar pels drets i els deures dels col•legiats, impedir l’intrusisme professional, promoure la formació permanent dels col•legiats, encarrilar les aspiracions de la professió i assessorar organismes de l’estat, autonòmics, provincials i locals.

A la demarcació de Girona hi ha al voltant de 500 col•legiats que exerceixen les seves competències professionals com a assalariats d’empresa o exercint la lliure professió.

Documentació Actes

Acta Junta General - octubre 2018

Acta Junta General/Assemblea - febrer 2019

Acta Junta General/Assemblea - octubre 2019

Acta Junta General/Assemblea - febrer 2020

Òrgans de Govern

La Junta General és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat dels col•legiats adscrits a la demarcació. Es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any (febrer i octubre). La Junta Directiva és l’òrgan rector de la Demarcació.

Jaume Masgrau

Jaume Masgrau i Plana

President de l'Associació i Col·legi - Demarcació de Girona

JosepMa Soler

Josep Maria Soler i Carbonell

Secretari de l'Associació i el Col·legi

Llorenç Albanell Baltrons

Vocal

David Bartra

David Bartra i Riera

Vocal

Josep Dellonder i Navarro

Vocal

Ma Luisa Garcia-Romeu de Luna

Vocal

Jesús Teixidor i Graugés

Vocal

Les altres demarcacions