Junta General Ordinària/Assemblea de la Demarcació de Girona
Descripció: Ordre del Dia


1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior

2. Aprovació del tancament comptable de l'any 2020

3. Aprovació del cens de la Demarcació a 31/12/2020

4. Informe d'activitat de la demarcació.

5. Torn obert de paraules

Dates: 23/02/2021
Horari: Dimarts 23 de febrer de 2021, 19.30h segona convoc
Lloc: TEAMS